หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นายธีระชัย จันทร์ทิพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง
โทร : 084-816-2002


 
นางสาวขวัญตา เหลืองเรือง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 064-979-1569
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายบรรเจิด ทองธวัช
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-702-2820


นายธีระชัย จันทร์ทิพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-816-2002


นางสาวนัทธมน หงษ์เวียงจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 081-886-6825