หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายประสิทธิ์ กาศเกษม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง
โทร : 056-039739 ต่อ 12
นางสาวจินตนา ฤชุมโนธรรม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง
โทร : 056-039739 ต่อ 11
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายธีระชัย จันทร์ทิพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056-039739 ต่อ 17
นายบรรเจิด ทองธวัช
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 056-039739 ต่อ16
นางสาวนัทธมน หงษ์เวียงจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 056-039739 ต่อ 11