หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ/คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานส่วนตำบล [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศแนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ นโยบายต่อต้านการับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริต [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 64 [ 3 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามทุจริต [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานระดับองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง [ 20 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด [ 20 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)     2