หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
กิจการสภา อบต.บางลาย   เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 2   21 ม.ค. 2565 3
ข่าวกิจกรรม ทต.หอไกร   สวัสดีปีใหม่ผู้ป่วยติดเตียงในเขตตำบลหอไกรพร้อมมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจ   18 ม.ค. 2565 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าเยี่ยม   นายกมล มุทุจัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม ร่วมประชุมประชาคม ประจำเดือน มกราคม 2565 ของ หมู่ที่ 3 บ้านท่าชะโงก    18 ม.ค. 2565 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทับคล้อ   ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับ โครงการจัดทำเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ม.ค. 2565 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทับคล้อ   ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับ โครงการจัดทำเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ม.ค. 2565 0
ข่าวกิจกรรม ทต.เนินมะกอก   ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลเนินมะกอก เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรค COVID-19 เชิงรุกภายในหน่วยงาน   18 ม.ค. 2565 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กำแพงดิน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลรักษาความสะอาดถนนพิพิธเมตตา   18 ม.ค. 2565 2
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองปลาไหล   โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2565   18 ม.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าฬ่อ   ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2565   18 ม.ค. 2565 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เมืองเก่า   ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.เมืองเก่า เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    18 ม.ค. 2565 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เมืองเก่า   ประชาสัมพันธ์ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   18 ม.ค. 2565 16
ข่าวกิจกรรม อบต.เมืองเก่า   อบต.เมืองเก่า ดำเนินการตรวจสอบถนนที่ชำรุด ณ บริเวณบ้านนางสำราญ ไทยเที่ยง หมู่ 3 และบริเวณรางระบายน้ำ ข้างวัดเขื่อนฯ หมู่ 9 ตำบลเมืองเก่า ในวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 11.30 น.   18 ม.ค. 2565 0
ข่าวกิจกรรม อบต.เมืองเก่า   อบต.เมืองเก่า จัดประชุมการจัดทำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และเคลื่อนที่ได้ ในวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.เมืองเก่า   18 ม.ค. 2565 0
ข่าวกิจกรรม อบต.เมืองเก่า   บต.เมืองเก่า ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.เมืองเก่า และการพิจารณาให้ข้อคิดเห็น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุม อบต.เมืองเก่า   18 ม.ค. 2565 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โพธิ์ประทับช้าง   การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 41) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ที่ 1/2565 และคำสั่งที่ 2/2565 ลงวันที่ 8 มกราคม   18 ม.ค. 2565 1
ข่าวกิจกรรม ทต.เนินมะกอก   ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางมูลนาก   18 ม.ค. 2565 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โพธิ์ประทับช้าง   มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช นรมนาถบพิตร   18 ม.ค. 2565 2
ข่าวกิจกรรม ทม.พิจิตร   เทศบาลเมืองพิจิตรร่วมงานรัฐพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565   18 ม.ค. 2565 43
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.ท่านั่ง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   18 ม.ค. 2565 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าฬ่อ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจร่วมด่านชุมชน ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศปีใหม่ประจำปี2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ม.ค. 2565 0
ข่าวกิจกรรม ทม.ตะพานหิน   กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำ    17 ม.ค. 2565 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โพทะเล   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 บ้านตาล หมู่ที่ 2 บ้านโพทะเล หมู่ที่ 3 บ้านโพทะเล หมู่ที่ 4 บ้านวังตายศ หมู่ที่ 8 บ้านถ้วยแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านคลองปากรัง ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิคส์(e-bidding)   17 ม.ค. 2565 52
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหลวง   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนชุมชน สมัครเข้าร่วม โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)   17 ม.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แหลมรัง   ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี ปี 2565   17 ม.ค. 2565 4
ข่าวกิจกรรม อบต.โพธิ์ประทับช้าง   โครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อสร้างความตะหนักรู้สู่ชุมชน   17 ม.ค. 2565 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,080
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-039-739
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10