หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
โครงการ การป้องกันแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
 

๑.  หลักการและเหตุผล
ด้วยโรคไข้เลือดออก เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศมานานแล้ว โดยมียุงลายเป็นพาหะ เนื่องจากโรคนี้มีแนวโน้มการระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี และพบว่าประชากรที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 5 -14 ปี แต่ปัจจุบันยังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในผู้ใหญ่และมีการเกิดโรคตลอดทั้งปีอีกด้วย การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคและรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออกและร่วมมือกันเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้
         ตามพระราชบัญญัติ  กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะ มาตรา ๑๖(๑๙)        ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล  พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. ๒๕52  หมวด ๒  ส่วนที่ ๓  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  มาตรา ๖๗(๓)  ให้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
ตำบลแหลมรังเป็นตำบลหนึ่งที่พบผู้ป่วยทุกปี เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งเป็นการป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายรวมถึงการกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออกในครัวเรือน หมู่บ้าน วัด โรงเรียน อย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง จึงได้จัดทำโครงการ การป้องกันแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒563 ขึ้น

2.  วัตถุประสงค์
         2.1 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
2.2 เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชาชนและเด็กในพื้นที่ตำบลแหลมรัง

๓.  เป้าหมาย
สถานที่ราชการ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด แหล่งชุมชนในตำบลแหลมรัง ทั้ง 14 หมู่บ้าน

๔.  สถานที่ดำเนินการ
ดำเนินการในพื้นที่ ตำบลแหลมรัง ทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
-  เขตพื้นที่ รพสต.บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 2 บ้านทุ่งฟัก หมู่ 3 บ้านบึงทับจั่น หมู่ 4 บ้านโป่งวัวแดง หมู่ 5 บ้านบ่อดีหมี หมู่ 7 บ้านสุขเกษม หมู่ 8 บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 9 หนองจิกสี หมู่ 10 บ้านบึงน้อย หมู่ 11 บ้านเนินสำราญ
-  เขตพื้นที่ รพสต.บ้านแหลมรัง หมู่ 1 บ้านแหลมรัง หมู่ 6 บ้านทุ่งโคราช หมู่ 12 บ้านแหลมทอง หมู่ 13 บ้านทุ่งยาว หมู่ 14 บ้านหนองสะแก
-  วัด/สำนักสงฆ์ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถลดอัตราป่วยด้วยไข้เลือดออกของประชาชนและเด็กนักเรียนในเขตตำบลแหลมรังได้
2. สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน เพื่อมิให้มีการแพร่ระบาดในชุมชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ส.ค. 2563 เวลา 14.54 น. โดย คุณ อภิชญา บุญมาก

ผู้เข้าชม 50 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/21

ลำดับภาพที่ 2/21

ลำดับภาพที่ 3/21

ลำดับภาพที่ 4/21

ลำดับภาพที่ 5/21

ลำดับภาพที่ 6/21

ลำดับภาพที่ 7/21

ลำดับภาพที่ 8/21

ลำดับภาพที่ 9/21

ลำดับภาพที่ 10/21

ลำดับภาพที่ 11/21

ลำดับภาพที่ 12/21

ลำดับภาพที่ 13/21

ลำดับภาพที่ 14/21

ลำดับภาพที่ 15/21

ลำดับภาพที่ 16/21

ลำดับภาพที่ 17/21

ลำดับภาพที่ 18/21

ลำดับภาพที่ 19/21

ลำดับภาพที่ 20/21

ลำดับภาพที่ 21/21
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 097-920-0484
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10