สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ บทความเกี่ยวกับอาเซียน ] 
       บทความ : 17 โครงการด้านวัฒนธรรมและสนเทศของอาเซียน

ไทยจะเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปี 2558 เมื่อ
เร็ว ๆ นี้ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไนดารุส
ซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียนเข้า
ร่วมประชุม “คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ
ครั้งที่ 46” (46th Meeting of the ASEAN-COCI) ณ จังหวัดชลบุรี
สมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ถือเป็นพลังจิตวิญญาณของความเป็น
อาเซียนอย่างหนึ่ง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เน้นเร่งรัดความเจริญทาง
เศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม ส่งเสริมสันติภาพ
และเสถียรภาพในภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร อำนวย
ความสะดวกด้านการฝึกอบรม วิจัย การศึกษา วิชาชีพ วิชาการ การ
บริหาร ร่วมมือด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา และร่วม
มือกับองค์กรระหว่างประเทศส่วนภูมิภาค ซึ่งวัฒนธรรมถือเป็นหนึ่ง
ในเสาหลักของประชาคม ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการ
อาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 46 นอกจากประชุมเต็ม
คณะแล้ว ยังมีการประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มย่อยอีก 2 กลุ่ม คือ
คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรม (SCC)
คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ (SCI)
ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณการดำเนินงานโครงการ
ประจำปี 2555 แบ่งเป็นโครงการด้านวัฒนธรรม 7 โครงการ และ
โครงการด้านสนเทศ 7 โครงการ
โครงการด้านวัฒนธรรม ได้แก่ การประชุมคณะอนุกรรมการด้าน
วัฒนธรรม (มาเลเซีย) โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ประจำปี
2555/2556 (สิงคโปร์) โครงการเทศกาลศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
เพื่อสร้างประชาคมอาเซียนสู่สังคมเอื้ออาทร (กัมพูชา) โครงการ
จัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับช่างหัตถกรรมชั้นครูของอาเซียน
(มาเลเซีย) โครงการประชุมปฏิบัติการว่าด้วยการออกแบบและ
เทคนิคการละคร – การกำกับ การอำนวยการผลิต และการกำกับ
เวที - ระยะที่ 3 (ฟิลิปปินส์) โครงการท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์
เพื่อเอกภาพของอาเซียน (อินโดนีเซีย) และโครงการจัดแสดง
คอนเสิร์ตอาเซียน (ลาว)
ส่วนโครงการด้านสนเทศ ได้แก่ การประชุมคณะอนุกรรมการด้าน
สนเทศ (เวียดนาม) โครงการข่าวโทรทัศน์อาเซียน ปีที่ 18
โครงการ ASEAN in Action ปีที่ 18 การประชุมร่วมผู้ผลิตรายการ
ข่าวโทรทัศน์อาเซียน และ ASEAN in Action ครั้งที่ 6 โครงการ
ตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี การริเริ่มความร่วมมือสื่อ
เผยแพร่ดิจิทัล โครงการเครือข่ายสื่อประชาสัมพันธ์อาเซียน
(ASEAN Media Portal) และโครงการอื่น ๆ 1 โครงการ ได้แก่ การ
ประชุมที่ปรึกษากองทุนอาเซียน ครั้งที่ 10
ในส่วนไทยเสนอ 2 โครงการ คือ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อแบ่ง
ปันองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพิทักษ์ส มบัติ
ทางวัฒนธรรมของชาติ และโครงการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน
เพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระดับรากหญ้าระหว่าง
อาเซียน – จีน จะเห็นว่าทั้ง 17 โครงการนี้ สะท้อนหัวใจของประชา
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนคือ สร้างสังคมที่เอื้อเฟื้อแบ่งปัน แลก
เปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจกันและกัน เป็นพื้นฐานนำไปสู่“อาเซียน
คอมมินีตี้”ที่เข้มแข็ง ซึ่งทั้ง 10 ประเทศต่างช่วยกันเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศที่มีลักษณะคล้ายเป็น
ประเทศเดียวกัน. เรียบเรียงโดย พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์
     
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : IOC   Rewriter : สุริยน ตันตราจิณ
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ :
http://thainews.prd.go.thบทความ : 17 โครงการด้าน
วัฒนธรรมและสนเทศของอาเซียน
บทความ : 17
โครงการด้านวัฒนธรรมและสนเทศของอาเซียน

บทความ : 17 โครงการด้านวัฒนธรรมและสนเทศ
ของอาเซียน
    ทำรายการเมื่อ: 15-พค.-13at 07:30
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง

อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 66130
เบอร์โทรศัพท์/เบอร์แฟกซ์ 056-039739
Copyright 2013.lamrang.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd