สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ส่วนการศึกษา ] 
      

   

   
    นายถามพัฒน์  นุชท่าโพ    
   

รองปลัด อบต.แหลมรัง

รักษาการ หัวหน้าส่วนการศึกษา

   
         
   
น.ส.กฤษณา   เสือนาราง   น.ส.ฤทัยรัตน์   ฤทธิ์กระจาย   นางนิศารัตน์   ศรีพงษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก   ครูผู้ดูแลเด็ก   ครูผู้ดูแลเด็ก
         
   
น.ส.วัณนา    แก่นทอง   นางพัชรินทร์   จรรยาวัฒน์   น.ส.สาวิตรี   แย้มคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก   ครูผู้ดูแลเด็ก   ครูผู้ดูแลเด็ก
         
   
นางชบา    ช่างด้วง       นางขวัญเรือน    แก้วบุญขุน   นางดาวลอย   ทาเวียง
ครูผู้ดูแลเด็ก   ครูผู้ดูแลเด็ก   ครูผู้ดูแลเด็ก
         
   
น.ส.ทิพวรรณ   ไกรกิจราษฎร์   นางสมคิด   ก๊กบางยาง    
ครูผู้ดูแลเด็ก   ครูผู้ดูแลเด็ก   ครูผู้ดูแลเด็ก
         

 

    ทำรายการเมื่อ: 16-มค.-11at 23:26
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง

อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 66130
เบอร์โทรศัพท์/เบอร์แฟกซ์ 056-619824
Copyright 2013.lamrang.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd