สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ส่วนการศึกษา ] 
      

   

   
    นางอัญชลี   สดชื่น    
   

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

   
     

ว่าที่ ร.ต.หญิง พนิดา  ยิ้มจู
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

   
   
น.ส.กฤษณา   เสือนาราง   น.ส.ฤทัยรัตน์   ฤทธิ์กระจาย   นางนิศารัตน์   ศรีพงษ์
ครู   ครู   ครู
         
   
น.ส.วัณนา    แก่นทอง   นางพัชรินทร์   จรรยาวัฒน์   นางดาวลอย   ทาเวียง
ครู   ครูผู้ดูแลเด็ก   ครูผู้ดูแลเด็ก
         
   
นางสาวขวัญเรือน   แก้วบุญขุน   นางสาวชบา   ช่างด้วง   นางนรรณภัทร  ก๊กบางยาง
ครูผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก
         
 
 
-   -   -
-   -   -
         

 

    ทำรายการเมื่อ: 16-มค.-11at 23:26
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง

อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 66130
เบอร์โทรศัพท์/เบอร์แฟกซ์ 056-039739
Copyright 2013.lamrang.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd