สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ส่วนการศึกษา ] 
      

   

   
    นางอัญชลี   สดชื่น    
   

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

   
     

ว่าที่ ร.ต.หญิง พนิดา  ยิ้มจู
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

   
   
น.ส.กฤษณา   เสือนาราง   น.ส.ฤทัยรัตน์   ฤทธิ์กระจาย   นางนิศารัตน์   ศรีพงษ์
ครู   ครู   ครู
         
   
น.ส.วัณนา    แก่นทอง   นางพัชรินทร์   จรรยาวัฒน์   นางดาวลอย   ทาเวียง
ครู   ครูผู้ดูแลเด็ก   ครูผู้ดูแลเด็ก
         
 
 
นางสาวขวัญเรือน   แก้วบุญขุน     -   นางนรรณภัทร  ก๊กบางยาง
ครูผู้ดูแลเด็ก     -   ผู้ดูแลเด็ก
         
 
 
นางสาวชบา   ช่างด้วง   -   -
ผู้ดูแลเด็ก   -   -
         

 

    ทำรายการเมื่อ: 16-มค.-11at 23:26
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง

อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 66130
เบอร์โทรศัพท์/เบอร์แฟกซ์ 056-039739
Copyright 2013.lamrang.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd